Tillbaka

Dokument

Här har vi samlat de dokument som är stommen i  byggprocessens skeden.

Dokument under steg 1 - Behovsanalys

Visa mer
Dölj

Lokalförsörjningsplan (LFP)

I verksamhetens lokalförsörjningsplaner redovisar verksamheter/förvaltningar löpande sina behov av nya eller anpassade lokaler. Behoven kan redovisas mer översiktligt utifrån verksamhetsplaner och annat eller preciseras för enskilda projekt i s.k. VBL:er (verksamhetsbeskrivning för lokalförändring).

 

Visa mer
Dölj

Lokalförsörjning bör alltid planeras med ett långsiktigt perspektiv. Lokalprojekten är ofta fleråriga och avtalstiderna ännu längre, ibland upp till 20 år. Brukstiderna för sjukhus och andra enheter räknas ofta i decennier. Det är därför av största vikt att lokalerna är ändamålsenliga och långsiktigt användbara i en föränderlig verksamhet.

I verksamhetens lokalförsörjningsplaner redovisar olika verksamheter löpande sina behov av nya eller anpassade lokaler. Behoven preciseras i en s.k. VBL (verksamhetsbeskrivning för lokalförändring) som sedan sammanfattas i förvaltningsvisa lokalförsörjningsplaner. Planerna utgör underlag för beredning och prioritering av regionens investeringsplan, som årligen fastställs av regionfullmäktige. Planen omfattar fyra år, varav år ett utgör budget för investeringar och övriga tre år är plan.

Ett godkännande av lokalförsörjningsplanen innebär inte något beslut om genomförande av lokalprojekten. Genomförandebeslut för respektive projekt fattas av fullmäktige först då kostnads­bilden säkrats och finansie­ring slutligt fastställts.

Visa mer
Dölj

Fastighetsutvecklingsplan (FUP)

Fastighetsutvecklingsplanen beskriver fastighetens förutsättningar långsiktigt och är egentligen inte direkt kopplad till byggprocessen.

Visa mer
Dölj

Fastighetsutvecklingsplan, FUP

En vårdanläggning rymmer många olika lokalnyttjare där jämte regionens verksamheter kan finnas kommunal verksamhet, olika serviceföretag osv. Vårdanläggningens huvudverksamhet, som är vård, är grundad på funktionella och logistiska samband. Fastighetsutvecklingsplanen syftar till att på lång sikt beskriva anläggningens förutsättningar och dess möjligheter och begränsningar.

För regionens fastighetsförvaltare är det viktigt att ha fungerande fastighetsutvecklingsplaner för främst de större vårdanläggningarna när hyresgäster behöver utöka eller minska sina lokaler. Likväl påverkar fastighetsutvecklingsplanen var underhåll kan utföras och hur nya verksamheter kan inrymmas.

Det är på fastighetsförvaltarens, hyresgästens eller central ledningsfunktions initiativ som en uppdatering sker av fastighetsutvecklingsplaner, men det är i första hand i ansvarig förvaltares intresse att bevaka att fastighetsutvecklingsplanen hålls uppdaterad och att samtliga lokalförändringar sker i överensstämmelse med fastighetsutvecklingsplanen. Eftersom ett sådant arbete är strategiskt förutsätts en bred insats och medverkan från många, verksamhetsansvarig hos hyresgäster, Regionfastigheter och regionledning, i arbetet med att utarbeta planen.

All byggverksamhet och fastighetsunderhåll sker med hänsyn tagen till fastighetsutvecklingsplanens strategi om lokaldisposition, framtida förändringar och utveckling. Lokalupplåtelsen i anläggningen sker med fastighetsutvecklingsplanen som grund.

Vid lokalförändringar som innebär avgörande avsteg från planen eller vid vårdpolitiska och/eller strukturella verksamhetsbeslut som innebär att förutsättningarna för planen blir radikalt annorlunda, ska fastighetsförvaltaren tillsammans med verksamhetsansvarig för sjukvården (förvaltningschef, divisionschefer) föreslå nödvändig översyn av fastighetsutvecklingsplanen för aktuell anläggning.

Regionfastigheters förvaltningschef är vanligtvis projektansvarig för arbetet med revidering av fastighetsutvecklingsplanen. Ansvarig fastighetsförvaltaren för den aktuella anläggningen/området är vanligen föredragande i den projektgrupp med representanter från aktuella verksamheter som därvid etableras.

Inom ett större geografiskt område kan en fastighetsutvecklingsplan vara en redovisning av tillgängliga lokalresurser inte enbart i regionens fastigheter utan kan också redovisa möjliga lokaler inom t.ex. kommun eller inom förhyrda objekt.

Fastighetsutvecklingsplanen fastställs i den för ändamålet inrättade facknämnden för fastighetsfrågor (fastighetsnämnden). Fastighetsutvecklingsplanen är ett planeringsverktyg för lokalförsörjning och för att rätt genomföra de lokalresursförändringar som verksamhetsutvecklingen kräver eller för att illustrera de lokalmässiga konsekvenser som vårdpolitiska strukturbeslut innebär. Planen är därför till nytta för såväl brukare som fastighetsförvaltningen. Efter fastighetsnämndens godkännande anmäls fastighetsutvecklingsplanen till verksamhetsstyrelsen (Regionstyrelsen) och tjänar som underlag för planering av enskilda projekt och inför årligt beslut om investeringsplan.

Tekniska försörjningsplaner (TFP) kompletterar fastighetsutvecklingsplanen och har fokus på strategiska systemlösningar för teknisk infrastruktur. Planen för reinvesteringar/fastighetsunderhåll (PU) anger vilka underhållsåtgärder som bör genomföras, när de ska genomföras och en bedömning av hur mycket de kommer att kosta.
Regionens ambitioner för att främja en hållbar energianvändning på lång och kort sikt finns redovisade i särskild Energiplan (EP), som fastställs av fastighetsnämnden. EP:n redovisar en strategi för att öka energiprestanda i fastighetsbeståndet och därmed bidra till att de nationella klimatmålen nås. Planen är tidsatt och har tydliga långa och korta mål.

Visa mer
Dölj

Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring (VBL)

Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring sammanfattar de förväntningar och mål som brukaren/hyresgästen formulerat för en lokalförändring.

Visa mer
Dölj

VBL initierar byggprocessen

För att byggprocessen ska komma igång krävs att den verksamhetsansvarige hos hyresgästen formulerar ett dokument kallad VBL (Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring). Ofta blir beskrivningen en följd av de förändringar som sker inom verksamheten där probleminventering och behovsanalys mynnar ut i ett behov av att även förändra lokalerna. Verksamhetsansvarig kan få stöd med att sammanställa VBL-dokumentet av regionens lokalstrateger/funktionsplanerare. VBL ska ge svar på ett antal styrande frågor som är nödvändiga för byggprocessens fortsatta skeden.

När förvaltningschefen godkänt VBL med sin underskrift och via budgetprocessen fått fullmäktige att anslå investeringsmedel tar Regionfastigheter vid och byggprocessen har startat för detta projekt. Denna rutin med VBL ska tillämpas för alla ombyggnader och också vid förändringar i förhyrda lokaler.

Hyresvärdens förvaltare kan hjälpa till att ge råd vad som definieras som underhåll och finansieras från hyresintäkter i förhållande till en ombyggnad där investeringsanslag erfordras.

Vem gör vad

Verksamhetschefen initierar projektet med att skriva en VBL. Till sin hjälp kan denne använda lokalstrateg/funktionsplaneraren eller förvaltaren som också ser till att denna VBL redovisas för förvaltningschef för godkännande. VBL ska före beslut redovisas i verksamhetens samverkansgrupp.

Förslag till VBL ska redovisas i verksamhetens samverkansgrupp för medbestämmande. Baserat på VBL och dess underlag ska hyresgästens förvaltningschef kunna godkänna projektet och att det får drivas vidare enligt nedan.

Den berörda verksamhetens förvaltningschef använder också denna VBL för att i samband med regionens årliga budgetprocess begära finansiering till byggprojektet. Upprättade VBL under året sammanställs av resp. förvaltningschef för begäran om investeringsmedel för kommande planperiod. Förvaltningschefen ansvarar för prioriteringen av objekten inför budgetberedningen. Fastighetsförvaltare kan vara behjälplig och bidra vid denna budgetprocess med t.ex. sammanställning av planerade projekt baserade på under året godkända VBL-beskrivningar. Förteckningen ska redovisa dels projekt i regionägda byggnader och dels projekt som planeras i externfinansierade fastigheter.

VBL ska upprättas för alla lokalförändringar som kräver investeringsresurser och även externt inhyrda lokaler. För mindre projekt kan en förenklad form av beskrivning accepteras. Enbart reinvesteringar och rent fastighetsunderhåll som inte innebär några funktionsändringar eller ombyggnader kan genomföras utan att upprätta och besluta om VBL. För dessa avgöranden kan fastighetsförvaltaren vara rådgivare och expert på beslutsprocessen. Utan förvaltningschefens godkännande av VBL startar ingen lokalförändring!

Projektförteckningen visar också andelen lös utrustning och inredning i projekten och därmed behov av finansiering av detta.
Även konstnärlig utsmyckningen ska inkluderas. En-procentsregeln ska tillämpas för projekt upptagna i investeringsplan, d.v.s. med en projektkalkyl på 100 basbelopp och högre avsätts en procent av ett projekts investeringsbelopp för konst. Om en VBL helt eller delvis ska undantas från en-procentsregeln pga. projektets karaktär (t ex reservkraftaggregat eller andra projekt med i huvudsak tekniska åtgärder) så krävs samråd med Regionfastigheters ansvariga förvaltare och regionens Konstarkiv på förvaltningen för Kultur- och bildning. De medel som avsätts ska nyttjas för konst i det aktuella projektet.

När förvaltningschefen godkänt VBL med sin underskrift, investeringsrådet gett sitt samtycke och fullmäktige beviljat investeringsmedel tar Regionfastigheter vid och programarbetet startar för projektet.

Beslut

Förvaltningschef, godkänner VBL och beslutar att projektförslaget får ingå i fullmäktiges underlag för investeringsanslag. Efter fullmäktigebeslut och därmed finansiering får projektet starta – läs mer om stoppljusen

Visa mer
Dölj

Projektkalkyl 1

I samband med investeringsprojekt tillämpas s.k. successiv kalkylering, dvs. kalkylering sker i ett antal steg i takt med att information byggs på om det aktuella projektet. Det första kalkyltillfället är alltså i samband med att en s.k. VBL tas fram. Eftersom osäkerheten är tämligen stor i detta läge innehåller också denna första kalkyl ett stort mått av osäkerhet.

Visa mer
Dölj

Dokument under steg 2 - Program/Förslag

Visa mer
Dölj

Lokalprogrammet

I lokalprogrammet beskrivs de lokalfunktioner som behöver skapas. Detta program blir en förklaring till VBL- beskrivningen.

Visa mer
Dölj

Lokal- och rumsfunktioner

I lokalprogrammet beskrivs de lokalfunktioner som behöver skapas. Detta program blir en förklaring till VBL- beskrivningen. I detta skede görs också det första underlaget till rumsfunktioner. Programmet ska utgöra underlag för projekteringen och används vid konsultupphandling och översiktlig kalkyl.

Vem gör vad

Hyresvärdens lokalplanerare upprättar lokalprogrammet i samverkan med representanter från verksamheten. Programmet godkänns också av projektgrupp. I detta skede ska antalet rum och dess funktion beskrivas men inte storlek och läge. Detta kommer att föreslås via arkitekt i kommande skede.

 

Beslut

Efter projektgruppens ställningstagande till lokalprogrammet godkänner projektledaren detta för fortsatt användning i byggprocessens projekteringsskede.

Visa mer
Dölj

Konstprogram

Konstprogrammets syfte är att beskriva förutsättningarna för arbetet med konstnärlig utsmyckning i projektet. Programmet ger en helhetsbild av konstens möjligheter i de aktuella projektet samt berör riktlinjer, teman, avgränsningar, tidsplanering och budget. Konstprogrammet är samordnat med den övergripande gestaltningen och är framtaget i dialog med projektgrupp och byggherre.

Visa mer
Dölj

Ofta delas den offentliga konsten upp utifrån begreppen lös samt fast eller byggnadsanknuten konst.

Byggnadsanknuten konst

Med byggnadsanknutna verk menas integrerade konstnärliga gestaltningar som samverkar med den arkitektoniska utformningen och är beroende av ett nära samarbete mellan konstnär och arkitekt. Exempel på byggnadsanknutna verk kan vara:
• Större identitetsskapande insatser som är samarbeten mellan konstnär, arkitekt och landskapsarkitekt. Dessa insatser avser stora samarbeten där det inte är helt självklart att kunna säga var konsten börjar och huset slutar (eller vice versa).

• Byggnadsintegrerade, eller platsspecifika, konstverk som tillägg i arkitekturen och i landskapet, eller integrerade detaljer.

Processer där konstnären även ingår bland andra i en arbetsprocess. I dessa fall skapar inte konstnären alltid ett fristående (eget) verk. Detta kan innebära konstnärlig medverkan vid utformning av platsbildningar, både integrerat i arkitekturen och/eller i landskapet, orienteringsskapande gestaltningar genom konstnärlig kompetens vid färgsättningsarbeten och materialval, utformning av tekniska detaljer och funktioner. Med olika ”installationer” som ljus, ljud, orientering, delar av eller formgivning av platsen, mönstersättning, mark, golv eller möbler osv.

Lös konst

Utöver platser som i olika former integreras med arkitekturen, dvs. byggnadsanknuten konst, tillkommer konst som är flyttbar, s.k. lös konst. Denna konst är också beroende av en tidig samplanering med arkitekterna, om än utifrån andra förutsättningar. Det kan handla om ljudverk såväl som målningar och skulpturer. Exempel på lös konst kan vara: Solitära konstverk, unika konstnärliga objekt, som relaterar till platsen men som inte är byggnadsintegrerad.

detalj av målning av ann blijdenstein
Visa mer
Dölj

Rumsfunktionsprogram (RFP)

RFP syftar till att beskriva rumsfunktionerna. Detta ska senare användas som underlag för den tekniska projekteringen och för kalkylering av och anskaffningen av utrustning.

Visa mer
Dölj

I detta skede startar också beskrivningen av rumsfunktionerna utgående från RFP-mallar. Detta ska användas som underlag för den tekniska projekteringen och för kalkylering och anskaffningen av utrustning.

Vem gör vad

Hyresvärdens lokalplanerare upprättar RFP i gemensam process med lokalprogram.

Beslut

Efter projektgruppens ställningstagande till RFP godkänner projektledaren detta för fortsatt användning i byggprocessen.

Visa mer
Dölj

Förslagshandling

Förslagshandlingen är en teknisk utredning och illustration av lokalförändringen. Handlingen är både ett dokument för remisshantering hos kommunala myndigheter och underlag för tillståndsprövning och beslut. Förslagshandlingen är också styrande dokument mot konsultgruppen vid projekteringen för val av system och materialkvalitet.

Visa mer
Dölj

Förslagshandlingen är en teknisk utredning och illustration av lokalförändringen. Handlingen är både ett dokument för remisshantering hos kommunala myndigheter och underlag för tillståndsprövning och beslut. Förslagshandlingen är också styrande dokument mot konsultgruppen vid projekteringen för val av system och materialkvalitet.

Vem gör vad

Förslagshandlingar upprättas av konsulter på byggprojektledarens uppdrag. Denne, i samverkan med systemansvariga installationstekniker hos hyresvärden, ansvarar för att handlingen redovisar fakta enligt ovan som underlag för beslut och fortsättning av projektet. Byggprojektledaren använder förslagshandlingen som underlag för tillståndsprövning/samråd med byggnadsnämnden.

 

Beslut

Handlingen redovisas för verksamhetens förvaltningschef för bekräftelse från hyresgästen att projektet överensstämmer med verksamhetens angivna behov och att projektet kan fortsätta. Därefter redovisas förslagshandlingen för chefen för fastighetsförvaltningen som ägarföreträdare för beslut om fortsatt projektering. Handlingen är ett avgörande dokument för ställningstagande till projektets verkställande. I projektkalkylen ska samtliga kostnader inkluderas. Även möbler och annan lös utrustning lika väl som medicinteknisk som sjukvårdsteknisk utrustning som finansieras ur hyresgästens kapitalanslag. Ska projektet ändras eller stoppas ska det ske i detta läge. Efter detta skede ökar projektkostnaden avsevärt för eventuella ändringar.

Visa mer
Dölj

Projektkalkyl 2

Kalkyl 2 baseras på framtagen förslagshandling. Förslagshandlingen är en teknisk beskrivning och illustration av lokalförändringen. Kalkylosäkerheten har i detta läget minskat eftersom projektet är tämligen väl avgränsat, lokaliseringen bestämd och när i tid projektet kan komma att genomföras.

Visa mer
Dölj

Syftet med kalkylen i detta skede är:

 • Bedöma investeringsbeloppets storlek inför beslut om förslagshandling
 • Mäta effekten vid alternativa val
 • Inte bara billigaste lösningen! Beakta framtida kostnader, LCA

Dokument under steg 3 - Produktion

Visa mer
Dölj

Projektering/Rumsfunktionsskisser (RFS)

Projekteringen innebär att handlingar ska upprättas som gör projektet möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. Byggtekniska prestanda och tekniska funktioner definieras och krav beskrivs i mätbara termer.

Visa mer
Dölj

Projekteringen innebär att handlingar upprättas som gör projektet möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. Byggtekniska prestanda och tekniska funktioner definieras och krav beskrivs i mätbara termer. Även verksamhetens krav ska under detta skede kunna kvantifieras och kommuniceras mot branschens aktörer. Den entreprenadform väljs som skapar incitament hos entreprenörer och leverantörer att söka kvalitet och effektivitet i projektet. Detta sker i första hand via funktions- eller totalentreprenad. Utförandebeskrivningar och detaljer ska så långt möjligt överlåtas åt entreprenörerna att lösa.

Vad ska redovisas

Vid funktions- eller styrd totalentreprenad ska i huvudsak följande redovisas under skede projektering:

 • AF-del enligt ABT med beskrivning av entreprenadform och valda upphandlingskriterier.
 • Teknisk funktionsbeskrivning och kravspecifikationer.
 • LCC analys för tekniska systemval.
 • Miljö- och kvalitetskrav för projektet.
 • RFP kompletterat med verksamhetskrav och tekniska funktionskrav.
 • RFS skisser i skala 1:50.
 • Planer och fasader i skala 1:100.
 • Brandskyddsdokumentation, utrymningsplan.

Om utförandeentreprenad väljs ska nedanstående redovisas i detta skede:

 • Ritningar i skala 1:50 och 1:100 för entreprenörers utförande.
 • Tekniska beskrivningar och materialval.
 • AF-del enligt AB. Miljö- och kvalitetskrav.
 • LCC analys för valda tekniksystem.
 • Brandskyddsdokumentation.

Vem gör vad

Av projektledaren upphandlade konsulter genomför projekteringen. Byggherren, i detta fall byggprojektledaren som väljer entreprenadform, ska förvissa sig om att krav och förväntningar kommunicerats med branschens parter för att nå rätt produkt, kvalitet och funktion.

 

Beslut

Vem som har rätt att besluta om val av konsult regleras i hyresvärdens reglemente och delegationsordning.

Visa mer
Dölj

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag är det underlag som beställaren tillhandahåller för att anbud ska kunna utarbetas.

Visa mer
Dölj

Efter att ritningar och detaljbeskrivning är klara, upprättas ett förfrågningsunderlag så att man kan ta in anbud från entreprenörer. Ett förfrågningsunderlag består av ritningar och handlingar som tydligt beskriver de olika arbetenas omfattning och kvalitet. Förfrågningsunderlaget skall ge en komplett bild så att:

 • avtal kan ingås mellan parterna, utan att tvist skall inträffa under entreprenad tiden
 • kostnaden skall kunna beräknas så exakt som möjligt så att anbuden blir korrekta, och utan att onödiga osäkerheter föreligger

Visa mer
Dölj

Upphandling

Väl fungerande konkurrens på marknaden gynnar regionen. Konkurrensen pressar priserna, höjer kvaliteten samt breddar utbudet av varor och tjänster. För att erhålla förmånliga anbud genomförs upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Visa mer
Dölj

För att erhålla förmånligaste anbud genomförs upphandling enligt LOU. Härvid ska konkurrens, objektivitet och transparens garanteras från beställaren. Projektets storlek avgör upphandlingsförfarande enligt LOU. Vad ska redovisas Upphandlingen genomförs enligt särskild rutin eller process hos hyresvärden.

Vem gör vad

Byggprojektledaren sammanställer erforderligt underlag för beslut. Förvaltaren medverkar med att redovisa av hyresgästen undertecknat hyresavtal.

Beslut

Baserat på detta underlag tas tilldelningsbeslut om anlitande av entreprenör/er av person i hyresvärdens organisation som är behörig enligt antagen delegationsordning. Detta är avhängigt entreprenadens storlek. Detta är sista tillfället att stoppa ett projekt som avviker från mål (stoppljus 3).

Visa mer
Dölj

Projektkalkyl 3

Kalkyl 3 är baseras på genomförd upphandling och inkomna anbud.

Visa mer
Dölj
Visa mer
Dölj

Dokument vid byggskedet

Under produktionsskedet upprättas ett stort antal dokument. En ledstjärna är det obrutna informationsflödet, dvs. att undvika att information återskapas i processen – från behov till förvaltning. Avbrott i informationsflödet innebär en massa slöseri i form av omarbeten och fel. Istället är ambitionen att data/information ska återanvändas och förädlas över tid. Varje process och projekt ska dra nytta av tidigare erfarenheter och därigenom alltid bli lite bättre än det föregående.

Visa mer
Dölj

Byggskedet eller produktframtagningsskedet innebär att program och krav ska av entreprenörer omsättas till verkligt objekt. Entreprenörer har då också att upprätta överenskomna handlingar för utförande och drift.

Vem gör vad

Byggprojektledaren, som själv ska ha behörighet enligt nivå ”K” enligt PBL, ansvarar själv eller via anlitade entreprenörer eller konsulter för att redovisning och dokumentation sker av ovanstående inklusive:

 • Ekonomiskt utfall av projektet
 • Avstämd tidplan
 • Eventuell enkät till medverkande parter

 

Beslut

Under byggtiden ska avsedd lös utrustning och möbler upphandlas och anskaffas Ansvaret för detta har utrustningsplaneraren hos hyresvärden i samverkan med hyresgäst och upphandlingsenheten. Detta rapporteras fortlöpande till förvaltare.

Dokument under steg 4 - Förvaltning

Visa mer
Dölj

Drift- och skötselinstruktioner

Drift omfattar åtgärder för att hålla en fastighet, installation e.d. i funktion. Skötsel omfattar justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial.

Visa mer
Dölj

En stor del av de ingående aktiviteterna i projektavslutsfasen handlar om informationsleveranser. Informationen består exempelvis av relationshandlingar för de ingående disciplinerna, men också av annan viktig förvaltningsdokumentation. Förvaltningsdokumentationen, eller den tekniska dokumentationen som den ofta kallas, innefattar drift- och underhållsinstruktioner, skötselanvisningar, injusteringsprotokoll och mycket annat.

Visa mer
Dölj

Husguide

Husguiden är en beskrivning ”huset” och vägledning för hyresgästen om hur lokalerna bäst nyttjas.

Visa mer
Dölj

Exempel på innehåll kan vara: Parkeringsinformation, felanmälan och service, tillgänglighet, hissar, brandskydd, utrymning, larm, el, belysning, rumsklimat, energi och miljö.

Visa mer
Dölj

Projektkalkyl 4

I projektkalkyl 4 redovisas projektets utgifter, dvs. en efterkalkyl kring hur projektet utvecklats ekonomiskt

Visa mer
Dölj
Visa mer
Dölj

Relationshandlingar

Relationshandlingar är dokument som beskriver det verkliga utförandet av ett byggnadsverk.

Visa mer
Dölj

Relationshandlingar är en förutsättning i förvaltningsskedet men också för lokalförändringar i framtiden.

Visa mer
Dölj

Hyreskalkyl/kontrakt

På samma sätt som investeringskalkylen, dvs. ett successivt framtagande via processen samtliga skeden, tas också en hyreskalkyler fram.

Visa mer
Dölj

Den kalkyl som ligger till ligger till grund för det hyreskontrakt som utväxlas med hyresgästen i samband med att lokalerna tas i bruk är vanligen baserad på anbud och igångsättningsbeslut.