Fördjupningsartiklar

Behovsanalysskedet - IT, utrustning och konst

IT, utrustning Text under bearbetning... Konst Förutsättning för planering av konst innebär att Bild & form får information om påbörjade arbeten med VBL:er (Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring) Fastighetsförvaltare informerar Bild & form om vilka planer som är på ...

Program/förslagsskedet - IT, utrustning och konst

IT, utrustning Text under bearbetning... Konst Byggprojektledare sammankallar konstprojektledare och referensgrupp bestående av arkitekt, representanter från gällande verksamhet och konstprojektledare. Här går man igenom tänkta planer och behov. Det kan bli upp till ca 4 möten där ...

Förvaltningsskedet - IT, utrustning och konst

IT, utrustning Text under bearbetning... Konst Byggprojektledaren, konstprojektledaren och konstnär/konstnärerna samordnar en etableringsplan som är sammanstämd med byggplatsansvarig. Konstnär och konst kommer på plats enligt plan. Vid lagringsbehov kontakta byggplatsledaren. ...

Produktionsskedet - IT, utrustning och konst

IT, utrustning Text under bearbetning... Konst Konstprojektledare håller kontakt med konstnären/konstnärerna och följer upp produktionen av konsten. Konstprojektledare ser till att plats för konst visas i påbörjad projekteringshandling. Här ska inget annat på plats, så som ...

Byggprocessen arbetsgrupp

Aktörer i byggprocessen

Många aktörer är involverade i byggprocessen. För många är det kanske både första och sista gången man deltar, medan för andra är processen en återkommande arbetsuppgift utifrån den yrkesroll man har. För att få ut maximal nytta av en lokalförändring är det yttersta vikt att arbetet ...

Byggprocessen läkare

Att medverka i ett lokalförsörjningsprojekt

Många av aktörerna deltar kanske för första gången i sin anställning i denna form av byggprocess. En förutsättning för att tillskapa de lokaler som uppfyller brukarnas krav är säkerställandet av god samverkan mellan deltagande aktörer. Funktionella lokaler är en viktig delresurs föra att ...

Byggprocessen arbetsgrupp

Byggprocessens bakgrund och syfte

Bakgrund Funktionella lokaler med estetiska värden är en viktig delresurs för att stödja hälso- och sjukvårdslagens intentioner om god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Lokalmiljön och utrymmesstandarden är väsentlig för patientens behandling och tillfrisknande lika väl ...

Byggprocessen aktörer vårdpersonal

Framgångsfaktorer

Avgörande faktorer för framgång med ett projekt är målformulering, samverkan, engagemang, organisering och delaktighet. Projekten ska omfattas av mätning att dessa drivkrafter optimeras.

Behovsanalysskedet

Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring, VBL För att byggprocessen ska komma igång krävs att den verksamhetsansvarige hos hyresgästen formulerar en promemoria kallad VBL (Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring). Ofta blir denna en följd av de förändringar som sker inom verksamheten där ...

Program-/förslagsskedet

Funktionsplanering Arbetet startar med att en projektorganisation tillsätts. Med stöd av lokal- och utrustningsplanerare upprättas lokalprogram och rumsfunktionsprogram för lokalförändringen. Medbestämmande enligt MBA verkställs inom aktuell verksamhet, dvs. hos hyresgästen. ...

Produktionsskedet

Projektering Med utgångspunkt i förslags-/systemhandlingarna arbetas förfrågningshandlingar fram, vilka är de utförandeanvisningar som entreprenörer använder för att ta fram anbudspris. Upphandling Byggprojektledaren väljer lämplig entreprenadform som på bästa sätt garanterar ...

Förvaltningsskedet

Idrifttagning För att ta lokalerna i drift och för att överlämningen ska fungera väl är det viktigt att ha både rutiner och processer för att effektivt kunna föra över rätt information till rätt person. Det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning under hela projektavslutsfasen och resurser ...