Tillbaka

Produktionsskedet

Projektering

Med utgångspunkt i förslags-/systemhandlingarna arbetas förfrågningshandlingar fram, vilka är de utförandeanvisningar som entreprenörer använder för att ta fram anbudspris.

Upphandling

Byggprojektledaren väljer lämplig entreprenadform som på bästa sätt garanterar kostnadseffektivitet samt kvalitets- och miljökrav. Anbud inhämtas baserat på framtagna förfrågningsunderlag. Baserat på inkomna anbud redovisar byggprojektledaren underlag för beslut om byggstart. I detta skede tas sista beslutet om projektets genomförande. Regionens delegationsordning anger vem som beslutar om igångsättning av entreprenadarbeten. Under byggskedet leder och samverkar byggprojektledaren med anlitade entreprenörer. Erforderliga rapporter och kvalitetskontroller sker och redovisas i enlighet med avtalade villkor.

Byggande

Under skedet sker den fysiska produktionen av byggnader och anläggningar. Stor vikt läggs vid provning av tekniska funktioner innan s.k. slutbesiktning som avslutar byggproduktionsskedet. Vid inflyttning, efter genomförd lokalförändring, har utrustningsplanerare tillsammans med hyresgästen utrustat och möblerat lokalen efter framställda krav och önskemål. På samma sätt har också behovet av konstnärlig utsmyckning tillgodosetts.