Tillbaka

Framgångsfaktorer

Avgörande faktorer för framgång med ett projekt är målformulering, samverkan, engagemang, organisering och delaktighet. Projekten ska omfattas av mätning att dessa drivkrafter optimeras.

1

Målformulering

Brukarnas krav och förväntan ska formuleras som effektmål i tidiga skeden lika väl som förvaltarens mål med byggnaden och fastigheten ur miljö-, kvalitet- och energisynpunkt samt projektledarens utfästelser med projektet avseende kostnader och tidsplan m.m.

Dessa mål ska följas upp under byggprocessen och verifieras att dessa implementerats hos samtliga aktörer.

2

Samverkan

Organisationen bör sättas samman så att den omfattar nödvändig kompetens och så att risken för missförstånd minimeras. Vid projektstart beaktar därför projektledningen:

Tillgänglig kompetensen hos kunden, hos den egna organisationen och hos leverantörerna för just detta projekt.

Möjlighet och behov för samarbete, med kunden, inom den egna organisationen och med leverantörerna.

3

Engagemang

Det är viktigt att eftersträva engagemang hos alla medarbetare, d.v.s. att var och en vill bidra till att projektets framgång och måluppfyllelse. Engagemanget beror i regel på vilka förutsättningar som ges. Det har alltså tydliga kopplingar till hur ledarskapet är balanserat, liksom till hur organisationen ser ut och fungerar.

4

Delaktighet

Projektledningen bör balanseras på lämpligt sätt avseende:

Personligt ledarskap, dvs. förmågan att inspirera medarbetarna och inge förtroende.

Administrativt ledarskap, dvs. förmågan att planera och upprätthålla ordning och reda.

Dagligt ledarskap, dvs. förmågan att instruera och vägleda i det dagliga arbetet.

5

Erfarenhetsåterföring

Med mätverktyget BQR Bestpractice kan projektledningen snabbt och på plats i din egen organisation dra lärdom av mätningarna. Arbetssättet vägleder till förbättringar och ökar engagemanget hos såväl enskilda individer som inblandade aktörsföretag. I lärandet ingår att skapa underlag för lång- och kortsiktiga förbättringsåtgärder. Ett systematiskt erfarenhetsutbyte ökar kunskapen inom det egna företaget och bidrar till sektorns utveckling.

6

Målkommunikation

En nöjd kund innebär att byggherren fått det som beställts. Byggnaden ska både uppfylla målen med projektet och målen med byggherrens verksamhet.

Projektmätning stimulerar till:

att projektmålen diskuteras och preciseras

att projektets medarbetare informeras och vid upprepade tillfällen påminns om projektmålen

att projektmålen, efter att de fastställts, kontinuerligt hålls aktuella och vid behov justeras på ett genomtänkt sätt. Projektledningen värderar hur väl projektmålen definierats i samband med projektstarten. Senare mäts även hur väl medarbetare har förstått projektmålen.