Tillbaka

Program/förslagsskedet – IT, utrustning och konst

IT, utrustning

Text under bearbetning…

Konst

 1. Byggprojektledare sammankallar konstprojektledare och referensgrupp bestående av arkitekt, representanter från gällande verksamhet och konstprojektledare. Här går man igenom tänkta planer och behov. Det kan bli upp till ca 4 möten där konstprojektledaren ska ingå.
 2. Informationsportal för projektet öppnas upp (IBinder)
 3. Konstprojektledaren (intern eller extern) utarbetar ett konstprogram som också redogör för vilken ingångsnivå enligt byggprocessen som är antagen. I programmet redovisas de olika sammansättningarna av referensgrupp och expertkommitté. Ett konstprogram ska ringa in möjlig placering av konst och redogöra för process samt med förslag på möjligt konstnärskap för vidare skissuppdrag.
 4. För mindre projekt visar konstprogrammet förslag på konstnärskap som bedöms av referensgrupp bestående av byggprojektledare, konstprojektledare, arkitekt, två representanter från gällande verksamhet.
 5. För större projekt, utlyses intresseanmälan på bakgrund av konstprogrammet som ringat in områden för tänkt gestaltnings placering. Referensgruppen utökas vid större byggprojekt med en expertkommitté dvs. tre externa samtidskonst- byggprojekt- kompetenta personer.
 6. Skissuppdragets ramar. Konstprojektledaren sammanställer material till skisserande konstnärer för att dessa ska förstå projektet och budget. Här redogörs för estimerad tidplan för projektet och inlämningsdatum och datum för besked om uppdrag samt juryns sammansättning och urvalskriterier.
 7. Konstprojektledare utarbetar skissuppdragskontrakt.
 8. Skissuppdragets innehåll. Konstnärerna ska i skissuppdraget redogöra för tänkt konstprojekt, teknisk plan, eventuella underleverantörer, budget, nödvändiga handlingar och annan relevant information om det tänkta projektet.
 9. Byggprojektledare sammankallar referensgrupp/expertkommitté för juryrening av inkomna skissuppdrag.
 10. Konstprojektledare utarbetar kontrakt till för gestaltningsuppdrag. Detta ska alltid godkännas och undertecknas av chef för Bild & form Dalarna.
 11. Budget för konst utarbetas för det specifika projektet. Här ska även kostnad för extern konstprojektledare synliggöras om det är nödvändigt att ta in denne.
 12. Byggprojektledare sammankallar arkitekt, verksamhetsrepresentanter och konstprojektledare vid Bild & form innan förslagshandling.
 13. Byggprojektledare ser till att arkitekt sänder utkast till förslagshandling till Bild & form för att konstprojektledare ska skriva en intentionsförklaring om konsten i projektet.
 14. Underlag för kalkyl 2 lämnas till byggprojektledare och inkluderas i förslagshandling.