Tillbaka

Aktörer i byggprocessen

Många aktörer är involverade i byggprocessen. För många är det kanske både första och sista gången man deltar, medan för andra är processen en återkommande arbetsuppgift utifrån den yrkesroll man har.

För att få ut maximal nytta av en lokalförändring är det yttersta vikt att arbetet organiseras på bästa sätt. Att få många olika yrkeskategorier att bidra med sin kunskap och erfarenhet och att väga ihop allt till en helhet är varje projekts utmaning.

 

Beslutsfattare

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer årligen regionens verksamhets- och finansplan, vilken inkluderar en investeringsplan för kommande år. Av investeringsplanen framgår vad som ska byggas och när.

Medverkar under skede:

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har fullmäktiges uppdrag att genomföra regionens investeringsplan för fastigheter.

Investeringsråd

Investeringsrådet har att bereda förslag om investeringar inför regionstyrelsen/-fullmäktiges beslut.

Medverkar under skede:

Regionens beredningsgrupp för lokalfrågor (RBL)

Beredningsgruppens uppgift är att bereda lokalfrågor för regionen verksamheter, oavsett förvaltning, inför beslut.

Medverkar under skede:

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är tillsammans med övriga nämnder och styrelser regionens verkställande organ. Styrelsen bereder även ärenden till fullmäktige.

Medverkar under skede:

Fastighetschef

Fastighetschefen, som ansvarig byggherre och hyresvärd, ser till att organisation och kompetens finns för att driva byggprocessen. Fastighetschefen ansvarar inför fastighetsnämnden för att beslutad investeringsplan verkställs.

Beroende på projektens storlek har fastighetschefen – fastighetsnämnden vid större projekt – att fatta beslut om förslagshandlingen (2) och om man ska fortsätta med projekteringen (3).

Externa aktörer

Myndigheter

Myndigheter som involveras, t.ex. kommunal byggnadsnämnd, ger nödvändiga tillstånd för att genomföra projektet. Bygglov är ett exempel på tillstånd som kan erfordras.

Externa konsulter

Konsulternas uppgift är att tolka och beskriva verksamhetens behov och krav och omsätta dessa till kalkylerbara handlingar och funktionella utrymmen.

Konsulterna – som kan vara arkitekter, tekniska konsulter m.fl. – upphandlas och väljs utifrån kompetens och förmåga för det specifika uppdraget.

Entreprenörer

Entreprenörer har att på beställarens uppdrag genomföra beslutad lokalförändring/motsvarande.

Medverkar under skede:

Hyresgäst

Lokalstrateg

Lokalstrateg är en central stödfunktion som kan assistera i arbetet med att ta fram en VBL. Lokalstrategen är också uppdaterade på mer övergripande planer tex. lokalförsörjningsplaner för anläggningar/områden.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen har det samlade verksamhets- och budgetansvaret för sin verksamhet. Denne förväntas godkänna projektet i VBL-skedet. D.v.s. då behov initieras och innan byggprocessen drar igång (1). Förvaltningschef godkänner sedan förslagshandling som redovisar konsekvenser av lokalframställan samtidigt som mål och krav konkretiserats (2).

Medverkar under skede:

Funktionsplanerare

Funktionsplanerarens roll är att vara …

Hyresvärd

Lokalplanerare

Lokalplaneraren upprättar lokalprogram och rumsfunktionsprogram och agerar stöd till arkitekt och övriga konsulter i tidiga skeden.

Driftoperatör

Driftoperatörer har hyresvärdens uppdrag att sköta driften av förvaltade objekt.  Med drift menas de åtgärder som erfordras för att upprätthålla avsedd funktion i förvaltningsobjektet.

Medverkar under skede:

Fastighetsförvaltare

Förvaltaren är verksamhetens hyrsvärd men också vägen in i regionfastigheter för att få lokalförändringar genomförda. Förvaltaren är regionfastigheters kontaktperson och har till uppgift att guida verksamheten när det gäller lokalfrågor.

Byggprojektledare

Byggprojektledaren är ansvarig för att byggprocessen följs, gör löpande uppföljningar av hur projektet förhåller sig till budget och tidplaner. Projektledaren rapporterar till projektets styrgrupp/förvaltare.