SKEDE 1

IT, utrustning, inredning och konst

Den verksamhet som ska stödjas förändras och utvecklas ständigt. Det medför nya krav på de resurser som står till buds för att nå uppsatta mål. Syftet med denna process är att samordna alla lokalrelaterade aktiviteter med resultat och förväntningar från den aktuella verksamhetens utveckling. Det vill säga att verksamhetens krav på IT, utrustning och inredning fångas upp, tolkas, kommuniceras och samordnas med planering och gestaltning av lokalerna.

Utrustningsinvesteringar kan delas upp i informationsteknologi (IT), medicinteknik (MT) och lös utrustning. Inredningsinventarier är förhållandevis små poster men som också måste hanteras.

När det gäller konstnärlig utsmyckning och gestaltning finns en statlig rekommendation, att minst en procent av byggkostnaden ska anslås till konstnärlig utsmyckning. Regeln började tillämpas i Sverige redan 1937.

Huvudregeln för regionen följer alltså statens rekommendation att en (1) procent av investeringen för bygg ska öronmärkas för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnad eller när man ska bygga till eller om. Avsatta medel redovisas i regionens investeringsplan, dvs. för projekt med en projektkalkyl på 100 basbelopp och högre avsätts en procent för konstnärlig utsmyckning.

Behov av konstnärlig utsmyckning analyseras och bifogas VBL. Är enprocentregeln tillämplig i aktuellt projekt? Om inte motiveras.

Om en VBL helt eller delvis ska undantas från en-procentsregeln p.g.a. projektets karaktär (t.ex. reservkraftaggregat eller andra projekt med i huvudsak tekniska åtgärder) så krävs samråd med Regionfastigheters ansvariga förvaltare och regionens enhet Bild & form på förvaltningen för Kultur- och bildning. De medel som avsätts ska nyttjas för konst i det aktuella projektet.

Läs mer

Vi som medverkar i detta skede

IT-samordnare

MT-samordnare

Utrustningsplanerare

Bild & form handläggare

Inledningsvis har handläggaren att medverka till att besvara frågan om enprocentregeln är tillämplig i aktuellt projekt.

Konstprojektledare

Vad händer nu?

Vad krävs för att stoppljuset vid första beslutstillfället ska visa grönt?