Skede 1 – BEHOVSANALYS

Stoppljus

Det är viktigt att beslutsfattarna får ta ställning under processens gång. Det är mycket billigare att göra en ändring tidigt än att vänta tills allt är klart. Därför finns ett stopptillfälle redan när VBL ska godkännas.

Förvaltningschefen kan säga nej av något skäl. Eller så kan VBL-beskrivningen behöva kompletteras med t.ex. ytterligare precisering av kundnytta, kostnader eller alternativ, vilket innebär gult ljus.

Det är viktigt att notera, att klartecken för det fortsatta arbetet ges först efter beslut om finansiering. Vanligen är beslutet kopplat till fullmäktiges beslut om finansplan.

Exempel på frågor vid DETTA stoppljus

Innehåller redovisad VBL tillräckligt med information för det fortsatta arbetet, dvs. följer beskrivningen upprättad mall för innehåll och omfattning?
Har förhandling eller information lämnats enligt MBL?
Behöver ärendet kompletteras?

Vad händer nu?

När stoppljuset vid första beslutstillfället visar grönt så kan byggprocessen gå vidare.