Skede 1

Om Behovsanalysskedet

I det inledande skedet av byggprocessen analyseras och utreds lokalbehov som identifierats. För att definiera vilka lokaler som behövs görs en verksamhetsbeskrivning (VBL) och översikt över de funktionskrav som finns för de nya lokalerna. Det är brukarorganisationens egen beskrivning, författad på organisationens eget fackspråk. Arbetet syftar till att kartlägga såväl brukarens behov som fastighetsägarens krav på fastigheten.

Investeringar i lokaler har stor strategisk betydelse eftersom de är långsiktiga och påverkar organisationens förmåga att tillhandahålla samhällsservice i olika former. De innebär också att kapital binds, vilket påverkar den ekonomiska handlingsfriheten under många år, ofta under längre tid än man kan förutse behovet av lokaler. Därmed är det av stort intresse för regionen att konsekvenser av olika investeringsalternativ blir allsidigt belysta och att besluten grundas på både breda och djupa beslutsunderlag. Nyttoanalyser är ett exempel på underlag som ofta kan vara till stor hjälp som en del av diskussions- och beslutsunderlagen.

Läs mer

 

Vi som medverkar i detta skede

Nedan är de aktörer som har central betydelse för Behovsanalysskedet.

Verksamhetschef

Verksamhetschefen initierar projekt genom att konkretisera behov av verksamhetsförändring och/eller lokaler. Behoven beskrivs i form av en Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring, VBL.

Lokalstrateg

Lokalstrateg kan assistera verksamheten i arbetet med att ta fram en VBL. Lokalstrategen är också uppdaterade på mer övergripande lokalförsörjningsplaner för anläggningar/områden.

Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltaren är ansvarig för den strategiska utvecklingen av regionens fastighetsbestånd inom ett geografiskt avgränsat område. Förvaltaren har alltså att säkerställa att det över tid finns ändamålsenliga lokaler att tillgå.

Fastighetschef

Fastighetschefen har att ur ett fastighetsägarperspektiv yttra sig om upprättad beskrivning, dvs. att stämma av och bekräfta att det redovisade behovet är förenligt med fastighetsutvecklingsplan, teknisk försörjningsplan osv.

Förvaltningschef

Förvaltningschef för den aktuella verksamheten/hyresgästen godkänner VBL och beslutar att projektförslaget får ingå i det underlag som ligger till grund för beslut om investeringsplan.

Regionens beredningsgrupp för lokalfrågor (RBL)

Beredningsgruppen har att göra en samlad bedömning av upprättade VBL:er och prioritera bland redovisade behov.

Investeringsråd

Investeringsrådet har att bereda förslag om investeringar inför regionstyrelsen/-fullmäktiges beslut om finans-/investeringsplan

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen bereder och föreslår fullmäktige omfattning och inriktning på investeringar i bl. a fastigheter.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige har att årligen fatta beslut om omfattningen på regionens investeringar i bl.a. fastigheter. Detta sker genom att en finans-/investeringsplan fastställs.

Medverkande berättar

Byggprocessen läkare

Det var både en viktig och inspirerande uppgift att vara delaktig i utvecklingen av lokaler som jag och mina kollegor ska arbeta i under många år framåt

Svea Svensson, Verksamhetschef

Vad händer nu?

Vad behöver formuleras för att byggprocessen ska komma igång?