Skede 3 – PRODUKTION

Dokument

Under Produktionsskedet upprättas handlingar som gör projektet möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. Byggtekniska prestanda och tekniska funktioner definieras och krav beskrivs i mätbara termer.

För att erhålla förmånligaste anbud genomförs upphandling enligt LOU. Och valda entreprenörer upprättar överenskomna handlingar för utförande och drift.

Dokument och handlingar i detta skede

Visa mer
Dölj

Projektering/Rumsfunktionsskisser (RFS)

Projekteringen innebär att handlingar ska upprättas som gör projektet möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. Byggtekniska prestanda och tekniska funktioner definieras och krav beskrivs i mätbara termer.

Visa mer
Dölj

Projekteringen innebär att handlingar upprättas som gör projektet möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. Byggtekniska prestanda och tekniska funktioner definieras och krav beskrivs i mätbara termer. Även verksamhetens krav ska under detta skede kunna kvantifieras och kommuniceras mot branschens aktörer. Den entreprenadform väljs som skapar incitament hos entreprenörer och leverantörer att söka kvalitet och effektivitet i projektet. Detta sker i första hand via funktions- eller totalentreprenad. Utförandebeskrivningar och detaljer ska så långt möjligt överlåtas åt entreprenörerna att lösa.

Vad ska redovisas

Vid funktions- eller styrd totalentreprenad ska i huvudsak följande redovisas under skede projektering:

 • AF-del enligt ABT med beskrivning av entreprenadform och valda upphandlingskriterier.
 • Teknisk funktionsbeskrivning och kravspecifikationer.
 • LCC analys för tekniska systemval.
 • Miljö- och kvalitetskrav för projektet.
 • RFP kompletterat med verksamhetskrav och tekniska funktionskrav.
 • RFS skisser i skala 1:50.
 • Planer och fasader i skala 1:100.
 • Brandskyddsdokumentation, utrymningsplan.

Om utförandeentreprenad väljs ska nedanstående redovisas i detta skede:

 • Ritningar i skala 1:50 och 1:100 för entreprenörers utförande.
 • Tekniska beskrivningar och materialval.
 • AF-del enligt AB. Miljö- och kvalitetskrav.
 • LCC analys för valda tekniksystem.
 • Brandskyddsdokumentation.

Vem gör vad

Av projektledaren upphandlade konsulter genomför projekteringen. Byggherren, i detta fall byggprojektledaren som väljer entreprenadform, ska förvissa sig om att krav och förväntningar kommunicerats med branschens parter för att nå rätt produkt, kvalitet och funktion.

 

Beslut

Vem som har rätt att besluta om val av konsult regleras i hyresvärdens reglemente och delegationsordning.

Visa mer
Dölj

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag är det underlag som beställaren tillhandahåller för att anbud ska kunna utarbetas.

Visa mer
Dölj

Efter att ritningar och detaljbeskrivning är klara, upprättas ett förfrågningsunderlag så att man kan ta in anbud från entreprenörer. Ett förfrågningsunderlag består av ritningar och handlingar som tydligt beskriver de olika arbetenas omfattning och kvalitet. Förfrågningsunderlaget skall ge en komplett bild så att:

 • avtal kan ingås mellan parterna, utan att tvist skall inträffa under entreprenad tiden
 • kostnaden skall kunna beräknas så exakt som möjligt så att anbuden blir korrekta, och utan att onödiga osäkerheter föreligger

Visa mer
Dölj

Upphandling

Väl fungerande konkurrens på marknaden gynnar regionen. Konkurrensen pressar priserna, höjer kvaliteten samt breddar utbudet av varor och tjänster. För att erhålla förmånliga anbud genomförs upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Visa mer
Dölj

För att erhålla förmånligaste anbud genomförs upphandling enligt LOU. Härvid ska konkurrens, objektivitet och transparens garanteras från beställaren. Projektets storlek avgör upphandlingsförfarande enligt LOU. Vad ska redovisas Upphandlingen genomförs enligt särskild rutin eller process hos hyresvärden.

Vem gör vad

Byggprojektledaren sammanställer erforderligt underlag för beslut. Förvaltaren medverkar med att redovisa av hyresgästen undertecknat hyresavtal.

Beslut

Baserat på detta underlag tas tilldelningsbeslut om anlitande av entreprenör/er av person i hyresvärdens organisation som är behörig enligt antagen delegationsordning. Detta är avhängigt entreprenadens storlek. Detta är sista tillfället att stoppa ett projekt som avviker från mål (stoppljus 3).

Visa mer
Dölj

Projektkalkyl 3

Kalkyl 3 är baseras på genomförd upphandling och inkomna anbud.

Visa mer
Dölj
Visa mer
Dölj

Dokument vid byggskedet

Under produktionsskedet upprättas ett stort antal dokument. En ledstjärna är det obrutna informationsflödet, dvs. att undvika att information återskapas i processen – från behov till förvaltning. Avbrott i informationsflödet innebär en massa slöseri i form av omarbeten och fel. Istället är ambitionen att data/information ska återanvändas och förädlas över tid. Varje process och projekt ska dra nytta av tidigare erfarenheter och därigenom alltid bli lite bättre än det föregående.

Visa mer
Dölj

Byggskedet eller produktframtagningsskedet innebär att program och krav ska av entreprenörer omsättas till verkligt objekt. Entreprenörer har då också att upprätta överenskomna handlingar för utförande och drift.

Vem gör vad

Byggprojektledaren, som själv ska ha behörighet enligt nivå ”K” enligt PBL, ansvarar själv eller via anlitade entreprenörer eller konsulter för att redovisning och dokumentation sker av ovanstående inklusive:

 • Ekonomiskt utfall av projektet
 • Avstämd tidplan
 • Eventuell enkät till medverkande parter

 

Beslut

Under byggtiden ska avsedd lös utrustning och möbler upphandlas och anskaffas Ansvaret för detta har utrustningsplaneraren hos hyresvärden i samverkan med hyresgäst och upphandlingsenheten. Detta rapporteras fortlöpande till förvaltare.

Vad händer nu?

I produktionsskedet är det dags att beställa inredning och utrustning.