Skede 2

Om Program-/förslagsskedet

Under programskedet förbereds programhandlingar för projektet, där exempelvis grundläggande beslut fattas om projektets storlek, teknisk standard och funktionskrav i stort. Program-/förslagshandlingarna är en sammanfattning av förutsättningarna för projektet och utgör det samlade underlaget för fortsatt projektering.

Programarbetet är brukaren och byggherrens viktigaste redskap för att formulera krav och för att följa upp dessa genom byggprocessen. Lokalförändringar innebär ofta stora investeringar och påverkar verksamhet och människor under lång tid. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt i programarbetet formulera vilka behov som lokalerna ska tillgodose och att dessa krav sedan genomsyrar hela processen.

Läs mer

 

Vi som medverkar i detta skede

Byggprojektledare

När analysskedet avslutats, dvs. när VBL upprättats, godkänts och fått sin finansiering, utses en byggprojektledare.

Byggprojektledaren är ansvarig för att projektet genomförs enligt fattade beslut och följer lagar, förordningar, inriktningsbeslut och annat som reglerar verksamheten.

Externa konsulter

Konsulter upprättar förslagshandlingar på uppdrag av projektledaren.

Lokalplanerare

Hyresvärdens lokalplanerare upprättar rumsfunktionsprogram (RFP) i gemensam process med lokalprogrammet och i samverkan med representanter från verksamheten.

Projektgrupp

När VBL godkänts och finansiering säkerställts via investeringsplanen tillsätts en projektgrupp som har till uppgift att samordna det fortsatta arbetet för att upprätta lokalprogram,  rumsfunktionsprogram och förslagshandling för lokalförändringen. Projektgruppens roll är att i samverkan ta fram alternativa lösningsförslag och underlag för beslut.

Installationsstrateg

Installationsstrateg har att på systemnivå bevaka att robusthet och säkerhet kan säkerställas.

Verksamhetschef

Verksamhetschefen tillsätter projektgrupp och beslutar vem som ska ingå i olika arbetsgrupper.

Verksamhetschefen har ansvar för att samverkan enligt MBA verkställs inom sin enhet. Denne har också formellt samordningsansvar avseende arbetsmiljön vid ombyggnad inom befintlig verksamhet.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har enligt gällande arbetsordning att godkänna förslagshandling. Nämnden har delegerat till Fastighetschefen att fatta beslut om förslagshandling för projekt upp till en viss beloppsgräns

IT-samordnare

IT-samordnaren koordinerar beslut om inköp, förvaltning och vård av IT-stöd.

Medverkande berättar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Förnamn Efternamn, Titel

Vad händer nu?

Vad innehåller handlingarna under Programskedet?